เขียนโดย Adminstrator หมวด: ระเบียบกฎหมาย/หนังสือเวียน
เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2565 ฮิต: 68
พิมพ์

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.2/ว 6859 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565)

ทำเนียบผู้บริหาร